Lagenligt meddelande/förvarning/varsel

Lagenligt meddelande/förvarning/varsel

Webbsidan du besöker ägs utav PEARLSANDALS-PETRA WOLFDUFFY, som är ansvarig för följande fil?? which is responsible for the file:

PEARL SANDALS-PETRA WOLF DUFFY.
NIF Y2343580-D
C/Buenos Aires 6
08320 EL MASNOU
(BARCELONA)

Genom detta dokument informeras besökare av denna webbsida om de användarvillkor som råder vid bruk eller konsultation av de tjänster som förevisas på denna webbsida.
Användande eller rådfrågning av de tjänster som uppvisas anses gälla för besökare och användare i enlighet med de användarvillkor som uppges i detta dokument. Besökare samtycker till att använda denna webbsida och de tjänster som erbjuds i enlighet med lagen, dessa användarvillkor, samt moral och allmänt accepterad god sed och allmän ordning. Användaren informeras om och accepterar att åtkomst till webbplatsen inte på något sätt innebär en begynnelse till en affärsrelation med PEARLSANDALS- PETRA WOLF DUFFY.
PEARLSANDALS-PETRA WOLF DUFFY, förbehåller sig rätten att ändra de rättsliga villkor föresatta i detta dokument utan föregående meddelande.

Dataskyddspolicy för de tjänster som erbjuds på webbplatsen:

Några av de tjänster som omfattas på denna webbplats, och i synnerhet begäran om information via kontaktformuläret, kräver insamling av personuppgifter. För tillhandahållande av dessa tjänster PEARLSANDALS-PETRA WOLF DUFFY, krävs att användaren ställer denna information till förfogande då de anses nödvändiga. Om de obligatoriska uppgifterna inte anges så kommer det inte vara möjligt att tillhandahålla dessa tjänster.
Personuppgifter av de användare som fyller i detta kontaktformulär kommer att inkorporeras i en automatisk fil som ägs av PEARLSANDALS-PETRA WOLF DUFFY, och behandlas med största konfidentialitet och används uteslutande för att klara upp uppkomna frågor. Genom att sända detta formulär samtycker användaren till att uppgifterna behandlas av PEARLSANDALS-PETRA WOLF DUFYY, för att kunna hantera dennes begäran om information.
PEARLSANDALS-PETRA WOLF DUFFY, kommer att göra allt som är möjligt fr att hålla sina uppgifter uppdaterade. Emellertid, ansvaret för kvalitén på uppgifter a vilar på ägaren av dem, därmed om det föreligger ändring av uppgifterna förblir det användarens ansvar att kommunicera dessa ändringar till filhanteraren, och förklara sig ansvarig om denne underlåter sin skyldighet att anmäla ändringar.

I förhållande till de data som samlats in på det sätt som anges i tidigare avsnitt, kan användaren utäva sin rätt erkänd av L.O.15/1999 13:e december, Skydd av personuppgifter, och i synnerhet, rätten till tillgång, korrigering eller annullering av uppgifter och avståndstagande. Sådana rättigheter kan utövas genom kontakt via följande postadress:

PEARLSANDALS-PETRA WOLF DUFFY.
NIF Y2343580-D
C/Buenos Aires 6
08320 EL MASNOU
(BARCELONA)

Säkerhet
PEARLSANDALS-PETRA WOLF DUFFY, har vidtagit de fysiska, tekniska och administrativa åtgärder som krävs för att upprätthålla den erforderliga nivån av säkerhet, enligt den typ av personuppgifter och dess omständigheter som behandlas, för att i möjligaste mån undvika, och alltid enligt den senaste tekniken, förändringar, förlust, behandling eller obehörig åtkomst.

Juridisk egendom och upphovsrätt. Ansvarsbegränsning.

1. Juridisk egendom och upphovsrätt

Denna webbplats och dess innehåll tillhör PEARLSANDALS-PETRA WOLF DUFFY. Utan förhandstillstånd, uttryckligen eller skriftlig, är överföring, överlåtelse, försäljning, uthyrning och/eller offentlig utställning av hela eller delar av webbplatsen, inte tillåtet.
Besökaren godtar och accepterar att all inmateriell och industriell äganderätt av innehåll och/eller andra delar som ingår i webbplatsen tillhör PEARLSANDALS-PETRA WOLF DUFFY, och/eller tredje part. Om inte annat än uttryckligen bestäms, innebär rådfrågande av webbsidan under inga omständigheter någon form av upphävande, avstående, licens eller överlåtelse av hela eller delar av nämnda rättigheter.
PEARLSANDALS-PETRA WOLF DUFFY, tillåter besökare att använda, betrakta, skriva ut, ladda ner och spara innehåll och/eller delar av webbplatsen uteslutande för enskild, privat och ej lukrativ användning; förutsatt att ursprung och/eller författare till detsamma visas och att, när tillämpligt, ägarens upphovsrättssymbol och/eller patenträtt. Användandet av dessa element, dess reproduktion, kommunikation och/eller distribution i vinstgivande intresse, samt modifiering eller förändring, är absolut förbjudet. Ett skriftligt medgivande av ägaren till dessa rättigheter är oumbärligt gällande all form av användande annat än det här skriftligt tillåtna.
På denna webbplats, kan innehåll tillhandahållet av tredje part, komma att publiceras: PEARLSANDALS-PETRA WOLF DUFFY, svarar inte för sanningsenlighet eller exakthet av detsamma, och undantas från avtal eller avtalsförpliktelser gentemot personen eller företaget som använder dem.
PEARLSANDALS-PETRA WOLF DUFFY, förbehåller sig rätten att ändra innehåll på webbplatsen utan föregående meddelande och utan någon form av begränsning.

2. Uteslutning av ansvar för webbdrift

PEARLSANDALS-PETRA WOLF DUFFY frånsäger sig allt ansvar för eventuella skador som kan orsakas av bristande tillgänglighet och/eller kontinuitet av denna webbplats och de tjänster som erbjuds i den.
PEARLSANDALS-PETRA WOLF DUFFY, garanterar inte avsaknad av virus eller andra element som kan orsaka förändringar i ditt datorsystem. PEARLSANDALS-PETRA WOLF DUFFY, frånsäger sig eventuella avtalsenliga eller utomobligatoriska ansvar med den person eller företag som använder sig av den och så ådrar sig skador som på något sätt orsakats av datavirus eller andra dataelement av något slag.
PEARLSANDALS-PETRA WOLF DUFFY avstår sig allt ansvar för de tjänster som erbjuds av tredje part på webbplatsen.

3. Uteslutning av ansvar i förhållande till länkar

Denna webbplats ger användare tillgång till tekniska länkar som tillåter användare att komma åt webbplatser och sidor som tillhör och / eller hanteras av tredje part. Installationen av dessa länkar på webbplatsen har det enda syftet att ge användare en sökning efter innehåll och tjänster som är tillgängliga på Internet, samt tillgång till information.
Upprättandet av sådan länk innebär inte att det föreligger något samband mellan PEARLSANDALS-PETRA WOLF DUFFY och ägaren till den länkade webbplatsen, eller att PEARLSANDALS-PETRA WOLF DUFFY accepterar och godkänner innehållet och / eller tjänsterna som den egne ägaren anses ansvarig för.
Användaren måste därför vara extremt försiktig när det gäller utvärdering och användning av information, innehåll och tjänster som finns i de länkade portalerna.
Eftersom PEARLSANDALS-PETRA WOLF DUFFY, inte har någon kontroll över de sidor som som länkas till och är inkorporerade i portalen, så erkänner och godkänner användaren att PEARLSANDALS-PETRA WOLF DUFFY, inte tar något ansvar för innehållet eller för de tjänster som som användaren får åtkomst till på de nämnda sidor eller för innehåll, produkter, tjänster, reklam eller annat material tillgängligt på dem.
PEARLSANDALS-PETRA WOLF DUFFY är inte ansvarig eller förpliktelse för skador som kan relateras till funktionen, tillgängligheten och kontinuiteten hos de länkade sidorna; uppdatering av information, innehåll och tjänster som finns på de länkade webbplatserna, tillhandahållande eller överföring av information, innehåll och tjänster, och kvaliteten, tillförlitligheten, lagenligheten och användbarheten av informationen, innehållet och tjänsterna som finns på de länkade webbplatserna.
PEARLSANDALS-PETRA WOLF DUFFY, kommer att undertrycka länkar till de webbplatser som inte överensstämmer med gällande lagstiftning och / eller skada tredje parts rättigheter, antingen på grund av att den anser det lämpligt eller eftersom det är nödvändigt enligt rättslig eller administrativ ordning. PEARLSANDALS-PETRA WOLF DUFFY frånsäger sig ansvar för skador som kan orsakas tredje man genom obehörigt ingripande, bortom kontroll av PEARLSANDALS-PETRA WOLF DUFFY.
Om du anser att innehåll och / eller information på denna webbplats kränker en legitim rättighet eller gällande lag, tveka inte att kontakta oss så att lämpliga åtgärder vidtas:

PEARLSANDALS-PETRA WOLF DUFFY.
C/Buenos Aires 6
08320 EL MASNOU
(BARCELONA)

Härmed anges att denna webbplats inte riktar sig specifikt till minderåriga.
PEARLSANDALS-PETRA WOLF DUFFY, förbehåller sig rätten att utföra de lagliga åtgärder som står till förfogande för att hävda att ansvaret härrörde till följd av överträdelsen av något av bestämmelserna i detta juridiska meddelande och allmänna användningsvillkor för besökaren.

Gällande lag. Domstolar och behöriga tribunaler.
De allmänna villkoren i detta dokument regleras av spansk lagstiftning och jurisdiktion.